Strona Główna Mapa Strony Drukuj Forum English
Portal Funduszy Strukturalnych
Fundusz Spójności > Program Infrastruktu... > Dokumenty > Wniosek o dofinansow...
 
 

Poleć znajomemu
Nadawca
Adres email odbiorcy
Format wiadomości
Opis

 

 

Wniosek o dofinansowanie
2009-02-10

Formularz wniosku o dofinansowanie (odrębnie dla projektów bez pomocy publicznej oraz z pomocą publiczną) jest, co do zasady, odpowiednikiem formularza wniosku o potwierdzenie pomocy dla dużego projektu, stanowiącego załącznik (odpowiednio XXI oraz XXII) do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne są dwa rodzaje formularza wniosku o dofinansowanie, a wyłącznym kryterium rozróżnienia jest występowanie bądź nie pomocy publicznej. Przez pomoc publiczną należy rozumieć pomoc, o której mowa w przepisie art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Formularz wniosku o dofinansowanie - bez pomocy publicznej (wersja 1.) 
Formularz wniosku o dofinansowanie - z pomocą publiczną (wersja 1.) 
Formularz wniosku o dofinansowanie - bez pomocy publicznej (wersja 2.)
Formularz wniosku o dofinansowanie - z pomocą publiczną (wersja 2.)

Zastosowanie znajduje odpowiedni (tj. bez pomocy publicznej bądź z pomocą publiczną) formularz wniosku o dofinansowanie w wersji 2., z zastrzeżeniem następujących naborów:

 • 1/POIiŚ/1.1/04/2008 (w ramach I priorytetu);
 • 2/POIiŚ/1.1/08/2008 (w ramach I priorytetu);
 • 1/POIiŚ/2.1/04/2008 (w ramach II priorytetu);
 • 1/POIiŚ/2.2/08/2008 (w ramach II priorytetu);
 • 1/POIiŚ/4.2/06/2008 (w ramach IV priorytetu);
 • 1/POIiŚ/4.3/06/2008 (w ramach IV priorytetu);
 • 1/POIiŚ/4.4/06/2008 (w ramach IV priorytetu);
 • 1/POIiŚ/4.5/06/2008 (w ramach IV priorytetu);
 • 1/POIiŚ/4.6/06/2008 (w ramach IV priorytetu);
 • 1/2008 (w ramach V priorytetu);
 • 2/2008 (w ramach V priorytetu);
 • ogłoszonych 17 czerwca 2008 r. (w ramach XI priorytetu), dla których właściwy jest formularz wniosku o dofinansowanie w wersji 1.

„Instrukcja do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” adresowana jest do wszystkich potencjalnych beneficjentów Programu i ma na celu pomóc beneficjentom w poprawnym wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie. „Instrukcja” została skonstruowana w formie komentarzy do poszczególnych punktów formularza wniosku o dofinansowanie i wkomponowana w ten dokument. Oznacza to, że zawiera ona w sobie nie tylko instrukcję (tj. wykładnię poruszonych zagadnień, wymagania), ale również sam formularz wniosku.

W „Instrukcji” uwzględniono następujące kryteria rozróżnienia:

 • sektor, tj. poszczególne priorytety Programu;
 • status projektu, tj. projekt duży bądź projekt niebędący dużym projektem;
 • występowanie bądź nie pomocy publicznej.

Pobierz pliki:
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie – I, II, III priorytet
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie – IV priorytet (pomoc publiczna)
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie – VI, VII, VIII priorytet
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie – IX, X priorytet
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie – IX, X priorytet (pomoc publiczna)
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie – XI priorytet
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie – XII priorytet
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie – XIII priorytet

NOWE: Katalog wskaźników obowiązkowych – I-V priorytety Pobierz plik
NOWE: Katalog wskaźników obowiązkowych – VI-VIII priorytety Pobierz plik
NOWE: Katalog wskaźników obowiązkowych – IX-X priorytet Pobierz plik
NOWE: Katalog wskaźników obowiązkowych – XI priorytet Pobierz plik
NOWE: Katalog wskaźników obowiązkowych – XII priorytet Pobierz plik
NOWE: Katalog wskaźników obowiązkowych – XIII priorytet Pobierz plik

 

Sektor transportu (priorytety VI, VII, VIII). Załączniki do wniosku o dofinansowanie dla projektów drogowych, lotniczych oraz transportu publicznego („Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści”).

Prezentowany dokument: „Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (dla dużych projektów)” ma na celu istotne dla Komisji Europejskiej podsumowanie oraz  krótką aktualizację podstawowych informacji dotyczących formalnych etapów przygotowania projektu oraz jego podstawowych parametrów (koszty inwestycji,  prognozy ruchu, analiza socjo-ekonomiczna, ocena finansowa, harmonogram realizacji inwestycji, itd.). Dokument taki powinien być opracowany dla projektów, których wykonalność została potwierdzona na etapie wcześniejszych studiów i analiz; nie zastępuje on pełnego opracowania studium wykonalności, gdzie potencjalny projekt jest poddawany analizom, nie tylko ekonomiczno-finansowym, ale także technicznym, prawnym, środowiskowym, etc.

Niniejszy dokument jest obowiązkowy dla dużych projektów (projekty powyżej 50 mln euro dla priorytetów VI i VIII oraz powyżej 25 mln euro w ramach priorytetu VII Transport przyjazny środowisku które nie wchodzą w skład sieci transeuropejskich) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument ten może być również wymagany dla pozostałych projektów transportowych, jeżeli taki wymóg zostanie wprowadzony przez instytucję pośredniczącą.

Istotą dokumentu jest prezentacja podstawowych, najważniejszych i zagregowanych informacji o projekcie przedstawianym przez potencjalnego beneficjenta do współfinansowania ze środków pomocowych UE. Z założenia taki dokument będący nieodłącznym elementem wniosku o dofinansowanie nie powinien przekroczyć 60-100 stron w zależności od charakteru projektu i sektora transportowego.

Celem dokumentu jest standaryzacja procesu przygotowywania projektów oraz przede wszystkim skrócenie procesu ich oceny na szczeblu krajowym i Komisji Europejskiej (dot. projektów dużych, wymagających akceptacji KE).

Dokument „Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści” ma za zadanie wykazanie, że wybrana opcja i zakres projektu na tle innych analizowanych (wcześniej) wariantów czy opcji wypada najkorzystniej. Opracowanie takie m.in. powinno:

 • pokazać „ścieżkę dojścia’’ do podstawowych wariantów spełniających na tym etapie kryteria techniczne, prawne i środowiskowe (są to wyniki analizy wszystkich wcześniej wyłonionych wariantów inwestycyjnych),
 • oraz zawierać analizę kosztów i korzyści dla wyłonionych do końcowej analizy opcji inwestycyjnych.

Celem takiego podejścia jest przedstawienie wyczerpującej i przekonywującej argumentacji przemawiającej za wybranym rozwiązaniem (wariantem inwestycyjnym). Przedmiotowy dokument ma być podsumowaniem i aktualizacją analiz już przeprowadzonych oraz ewentualnie uzupełnieniem informacji tak, aby zatwierdzający wniosek miał pełen i najbardziej aktualny obraz sytuacji o przedstawianym projekcie.

Ze względu na określoną specyfikę poszczególnych sektorów transportu dokument „Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści” został opracowany oddzielnie dla podstawowych sektorów, tj. dla projektów:

 • infrastruktury drogowej,
 • infrastruktury kolejowej,
 • transportu publicznego,
 • infrastruktury lotniskowej.

Obecna forma i zakres dokumentu „Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści” przygotowanego przez inicjatywę JASPERS dla Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego została poddana  konsultacjom z najważniejszymi beneficjentami m.in. z GDDKiA, PKP, największymi beneficjentami samorządowymi, oraz agencjami i stowarzyszeniami reprezentującymi poszczególne sektory transportowe. Prezentowany dokument odpowiada zarówno potrzebom merytorycznym beneficjentów jak i oczekiwaniom Komisji Europejskiej oraz Instytucji Krajowych.

O ile dokument: „Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści” powinien być całkowicie zgodny z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie wszystkich prezentowanych informacji i danych, to inne dokumenty jak studium wykonalności, o ile muszą stwierdzać wykonalność projektu, co do szczegółowych parametrów (np. kosztów inwestycji, wskaźników finansowych) nie muszą być całkowicie zgodne z wnioskiem o dofinansowanie (studium wykonalności powstaje najczęściej znacznie wcześniej, na początkowym etapie prac przygotowawczych projektu). Oznacza to, że mając wykonane studium wykonalności, beneficjent nie musi aktualizować lub wykonywać całego studium od nowa, ale wystarczające jest przygotowanie w/w dokumentu.

Opracowywanie dokumentu „Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści” jest szczególnie przydatne dla przygotowywanych obecnie projektów transportowych, których wykonalność została już zbadana i stwierdzona w przeszłości, ale:

 • nie ma ostatnio wykonywanych lub zaktualizowanych studiów wykonalności,
 • istnieją wątpliwości, co do kompletności merytorycznej studiów, które zostały opracowane w ostatnim czasie,
 • beneficjent chciałby uporządkować i usystematyzować informacje zawarte w aktualnym studium wykonalności celem przedstawienia projektu w bardziej przyjaznej dla oceniającego formie.

Niniejsze załączniki do wniosku o dofinansowanie („Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści”) są obecnie dostępne dla projektów infrastruktury drogowej, lotniczej oraz transportu publicznego. W najbliższym czasie dostępny będzie także załącznik dla projektów kolejowych.

Pobierz pliki:
Załącznik do wniosku o dofinansowanie dla projektów drogowych w ramach POIiŚ 
Załącznik do wniosku o dofinansowanie dla projektów lotniczych w ramach POIiŚ
Załącznik do wniosku o dofinansowanie dla projektów transportu publicznego w ramach POIiŚ
NOWE: Załącznik do wniosku o dofinansowanie dla projektów kolejowych w ramach POIiŚ
NOWE: Załącznik do wniosku o dofinansowanie dla projektów kolejowych taborowych w ramach POIiŚ 


 

 
 

do góry ...
Wniosek o dofinansowanie

Program i uszczegółowienie
Wytyczne MRR
Dokumenty strategiczne
Wniosek o dofinansowanie
Umowa o dofinansowanie
Przepływy finansowe
Kryteria wyboru
Kontrole

   
Copyright © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: (22) 461 30 00